Privacyverklaring

Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo (verder Sparta Ermelo) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming.
 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • ​Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • ​Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sparta Ermelo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a)  lid wordt van Sparta Ermelo of een proefles aanvraagt;
b)  zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
c)  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
d) via het contactformulier contact met ons opneemt.

1.2  Afhankelijk van de relatie met Sparta Ermelo, verzamelen wij daarbij de volgende (persoons)gegevens:

a) Voornaam;
b) Voorletters;
c) Tussenvoegsel;
d) Achternaam;
e) Geboortedatum;
f) Geslacht;
g) Adres;
h) Telefoonnummer;
i) E-mailadres;
j) Bankrekeningnummer;
k) Gegevens over voorkeuren gebruik beeldmateriaal;
l) Lidmaatschapsnummer.

1.3  Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

a) na verkregen toestemming van de persoon wiens gegevens worden verwerkt;
b) in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst, waaronder lidmaatschap van Sparta Ermelo;
c) om de wet na te leven, waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving;
d) in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

a) het lidmaatschap te kunnen verwerken;
b) u nieuwsbrieven te sturen;
c) met u te communiceren over wedstrijden en activiteiten;
d) onze website te optimaliseren.
 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met de secretaris van Sparta Ermelo (secretaris@spartaermelo.nl) voor:
a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door onze vereniging.

2.2 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen u in dat geval om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek(en). Op Hoe maak met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl leest u hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs maakt.

2.3 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

2.4 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met het bestuur van SPARTA Ermelo. Indien we er in onderling overleg onverhoopt niet uitkomen dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Sparta Ermelo heeft de volgende maatregelen genomen:

a) Alle personen die namens Sparta Ermelo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
b) We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
c) Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
d) We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
e) Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

3.2 In geval van een datalek zal Sparta Ermelo de betrokkenen daar zo spoedig mogelijk na ontdekking van het datalek over informeren.
 

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

a)  De KNGU: Wij maken gebruik van het ledenadministratieprogramma van de KNGU en geven de persoonsgegevens door aan de KNGU. Ieder lid van Sparta Ermelo is ook lid van de KNGU waardoor aan wedstrijden kan worden deelgenomen en de verzekering van de KNGU van toepassing is.
b)  SportAMS: De ledenadminstratie is uitbesteed aan Sportams.
c)  Sport Support: Voor lesgevers met een arbeidsovereenkomst met Sparta Ermelo worden de gegevens gedeeld met SportSupport.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

4.3 Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Sparta Ermelo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Sparta Ermelo is wettelijk verplicht om financiële gegevens 7 jaar te bewaren.

5.2  De gegevens van lesgevers, lesassistenten en anderen die betaling ontvangen van Sparta Ermelo worden tot 7 jaar na de laatste betaling bewaard.

5.3 De gegevens van leden worden bewaard tot 1 jaar na het einde van het lidmaatschap van Sparta Ermelo.
 

6. WEBSITE EN COOKIES

6.1 Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.spartaermelo.nl verstrekte informatie, echter kan Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

6.2 Het gebruik van de website www.spartaermelo.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo is beperkt tot het in totaal door Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

6.4 Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

6.5 Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

6.6 Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

6.7 Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

6.8 De website biedt waar noodzakelijk links naar externe websites en aanbieders. Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo.

6.9 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo.

6.10 Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Arnhem exclusief bevoegd.
 

7.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo behoudt zicht het recht voor om de privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Laatste update: mei 2023

25 MEI '24
25 MEI '24
Dance2demo in Nijmegen
25 MEI '24
1e en ere divisie plaatsingswedstrijden
26 MEI '24
Dance2 demo in Nijmegen
01 JUN '24

Lesrooster van vandaag (vrijdag)

16.00 - 17.00
Lesgroep 6-8 jaar
De Zanderij - Sparta-zaal
16.30 - 17.30
Lesgroep 6-10 jaar
De Zanderij - Sparta-zaal
17.00 - 19.00
Selectie bovenbouw nivo F-G-H
De Zanderij - Sparta-zaal
17.00 - 19.30
A-selectie
De Zanderij - Sparta-zaal
17.30 - 18.30
Lesgroep 10+
De Zanderij - Sparta-zaal
17.30 - 20.30
B-Selectie
De Zanderij - Sparta-zaal
13

MEI

SPARTA-springers vlammen bij tweede kwalificatie voor NK

13

MEI

Sparta Dans aanwezig bij buurtsportfestijn!

Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws